Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble innført i Norge 1. juli 2022 og regulerer at alle har rett til å be virksomheter om informasjon om hvordan de sikrer at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas internt i selskapet og hos selskapets leverandører. Stansefabrikken er omfattet av denne loven. Stansefabrikkens egenerklæring godkjennes årlig av selskapet styre og publiseres her.

Erklæring

Stansefabrikken er i siste fase av arbeidet med Åpenhetsloven og deklarasjonen for 2023. Det meste arbeidet er gjort og styrets godkjennelse gjenstår.


Når denne er klar, vil denne siden bli oppdatert. 


Redegjørelse


I konsernet Stafa Industrier AS har vi forpliktet oss til å drive vår virksomhet i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inklusive de som er nedfelt i verdenserklæringen om menneskerettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og gjeldende standarder innenfor den internasjonale humanitærretten.


Denne rapporten er basert på aktsomhetvurderinger som er utført i perioden: 01.01.2023 – 30.06.2023. Vårt mål med dette arbeidet er å sikre etterlevelse av åpenhetsloven.


Generell informasjon


Stafa Industrier AS er organisert med hovedkontor i Norge, med datterselskaper i følgende land: Norge, Litauen, Sverige og Tyskland. Stansefabrikken er selskapsnavnet. Stansefabrikken er en leverandør av egne tynnplateprodukter primært i Norge, samt tynnplateproduksjon til industrisegmentet i Europa. 


Vår virksomhet omfattes av åpenhetsloven og vi gjennomfører derfor jevnlig aktsomhetsvurderinger ved å kartlegge menneskerettighets- og arbeidsforhold i vår verdikjede, herunder leverandører og andre forretningspartnere.


Ved å kartlegge verdikjeden, vil det gi en oss en oversikt om det forekommer eller er risiko for at det kan forekomme brudd på menneskerettighetene eller uanstendig arbeidsforhold. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som kan knyttes direkte eller indirekte til vår virksomhet. Arbeidet med aktsomhetsvurderingene ble vedtatt i styremøte 21.6.2023, og det er Stafa Industrier AS v/ CFO Olav Jegtvolden som er ansvarlig for at virksomheten følger gjeldende krav i åpenhetsloven.


Denne rapporten inneholder en vurdering av vår egen virksomhet og vår verdikjede. Alle våre leverandører plikter å besvare våre spørsmål i forbindelse med kartleggingen, og alle våre leverandører kan signere en samarbeidsavtale og godkjenne våre etiske retningslinjer.


Dersom våre leverandører ikke overholder våre etiske retningslinjer, skal Stansefabrikken følge opp leverandøren, dersom ingen forbedringer forekommer, kan Stansefabrikken avslutte samarbeid med leverandøren. Andre tiltak kan evt. være fabrikkbesøk, vurdere alternative leverandører, stille strengere minstekrav, tettere oppfølging av produksjon mv.


Vår kartlegging


I vårt arbeid med aktsomhetsvurderingen, har vi tatt i bruk Transparency Gate. Via denne løsningen kan enkeltpersoner etterspørre informasjon om våre produkter/tjenester og leverandører. Dette kalles informasjonskrav.


Vi gjennomfører vurderinger av alle våre leverandører vanligvis årlig. Basert på deres tilbakemeldinger, kan vi avdekke risiko og sette opp tiltak for å redusere risiko eller fjerne negative konsekvenser. Tilbakemeldingene blir fulgt opp for å kontrollere at leverandørene imøtekommer våre krav. Stansefabrikken har mulighet til å avslutte alle samarbeid med leverandører som ikke overholder våre krav. Via denne løsningen kan også alle våre leverandører og samarbeidspartnere besvare vår kartlegging.


Informasjonskrav


Alle kan etterspørre informasjon om vår virksomhet og verdikjede. Personer kan etterspørre informasjon anonymt eller med navn, og alle skal få tilbakemelding innen 21 dager.


Melde inn forhold


Alle kan melde inn forhold som strider mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi vil undersøke meldinger som kommer inn for å se om det har forekommet noen brudd.


Henvendelser som kommer inn til oss


Alle henvendelser vi mottar blir besvart innen 21 dager, og alle forhold blir sjekket ut for å kunne avdekke brudd.


Negative konsekvenser og risiko


I vårt arbeid med å kartlegge risiko, har vi kartlagt ca 135 leverandører og samarbeidspartnere. Rapporten nedenfor viser hvilken risiko de ulike leverandørene utgjør. Vi har ikke mottatt informasjon om mulige negative konsekvenser.


Våre funn


Foreløpig gjennomgang har ikke avdekket noen vesentlig negative konsekvenser hos våre leverandører.Våre tiltak


  • Følge opp leverandørene tett.
  • Planlagte tiltak er fabrikkbesøk og ellers hyppigere kontakt med leverandørene. 
  • Resultat av tiltak vil vi følge opp løpende.
  • Vi forventer at våre tiltak skal bevisstgjøre oss og våre leverandører til å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.


Lenker - les mer


Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Denne lenken tar deg til lovteksten

Denne lenken tar deg til forbrukertilsynets veiledning

 

Forespørsler: 

Du kan sende oss forespørsler i denne i denne lenken  

 

Rapportere hendelser:

Du kan anonymt rapportere hendelser eller mistanke om brudd på menneskerettigheter eller kravene til arbeidsforhold i denne lenken